مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تمایز دانش آموزان با سرزندگی ...
عنوان تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس خوش بینی تحصیلی و جهت گیری هدف
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خوش بینی تحصیلی- جهت گیری هدف - سرزندگی تحصیلی
چکیده پژوهش حاضر باهدف تمایز دانش آموزان با سرزندگی تحصیلی بالا و پایین بر اساس مؤلّفه های خو شبینی تحصیلی و جهت گیری هدف انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد4300 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 370 دانش آموز با روش نمونه گیری خوش های چندمرحله ای انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های خوش بینی تحصیلی دانش آموزان ( 1392 ) با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 ، جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور ( 2001 ) با ضریب آلفای کرونباخ 0/88 و سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده ( 1391 ) با ضریب آلفای 08/0 استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه نیز، در حد مطلوب بود. مطلوبی / کرونباخ 80 داده ها با استفاده از آزمون تجزیۀ تابع تشخیص، تجزیه وتحلیل شد. یافته های تجزیه تابع تشخیص، به یک تابع تشخیص معنادار منجر شد که طبق این تابع مؤلّفه اعتماد دانش آموزان به معلمان مربوط به خوش بینی تحصیلی و مؤلّفه تسلط-گرایش مربوط به جهت گیری هدفی دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه از دانش آموزان بودند . همچنین نتایج تجزیۀ تابع تشخیص نشان داد که اکثر دانش آموزان با سرزندگی 8/75 درصد درصد تشخیص به درستی از دیگر دانش آموزان متمایز شده بودند و 73 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجدداً طبقه بندی شده بودند. نتایج این طبقه بندی مجدد نشانگر توان متغیرهای مذکور در تمایز میان دانش آموزان دارای سطوح مختلف سرزندگی تحصیلی بود.
پژوهشگران آرش شهبازیان خونیق (نفر اول)، زبیر صمیمی (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)