مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر ...
عنوان تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها خودپنداشت ریاضی، تنیدگی تحصیلی، خودآموزی کلامی
چکیده زمینه و هدف: خودپنداشتت ریاضی و تنیدگی تحصیلی نقش مهمی در پیشرف تحصیلی دانش آموزان ایفا میکند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشت ریاضی دانش آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهی آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری باگروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دخر شهر ایلخچی در سال تحصیلی1395-96 بود. نمونه شامل 40 دانش آموز بود کهبه روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تنیدگی تحصیلی موریس ( 200) خودپنداشت ریاضی مارش(1990) بود که آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند.برنامه آموزش خودآموزی کلامی برای گروه آزمایش در هفت جلسه اجرا شد. در حالی که گروه کنترل چنین برنامه ای را دریاف نکرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده هااز روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نتتتان داد که آموزش خودآموزی کلامی بر تنیدگی تحصیلی و خودپنداشتتت ریاضی دانی آموزان تأثیر معنی دار دارد. بازبینی دیداری نمودارهای اثربیخشی و اندازه ضریب تاثیر تأثیر نیز بیانگر کاهی معنادار نمرات تنیدگی تحصیلی و افزایش خودپنداشت ریاضی در پس آزمون آزمودنیهای گروه آزمایش بود و نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شدند. نتیجه گیری: بر اساس این پژوهش، می توان خودآموزی کلامی را به عنوان یک روش مؤثر در کاهی تنیدگی تحصیلی و افزاییش خودپنداشت ریایی دانش آموزان به کار برد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)