مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی واقعیت درمانی گروهی ...
عنوان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها واقعیت درمانی، سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی، بهزیستی اجتماعی، سالمندان
چکیده امروزه جمعیت سالمندان رو به افزایش است و بیماریها و مشکلات حاصل از این مرحله تکاملی میتواند به شدت بر سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان شهر تبریز بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی سالمندان مقیم - مراکز سالمندان شهر تبریز بود. نمونه ی آماری این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس، شامل 26 مرد سالمند ساکن در مؤسسه ی سالمندان خوبان شهر تبریز که از شرایط ورود به مطالعه برخوردار بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) 13 نفر( و کنترل ) 13 نفر( جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت واقعیت درمانی گروهی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز، خودارزشمندی کروکر و همکاران، بهزیستی اجتماعی کییز و پروتکل واقعیتدرمانی غلامیحیدآبادی و همکاران بود. داده های پژوهش به وسیله آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی در سالمندان مؤثر بوده است. یافته های این پژوهش ضرورت کاربرد واقعیت درمانی را در راستای بهبود سرمایه روانشناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی خاطر نشان می سازد.
پژوهشگران جعفر بهادری خسروشاهی (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)