مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه جو عاطفی خانواده ...
عنوان بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جو عاطفی خانواده، کنترل عواطف، گرایش به اعتیاد.
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. در این پژهش جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهرک قلعه از توابع شهرستان قروه، به تعداد7500 نفربودند. تعداد 323 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش عبارت بودند از: الف) پرسشنامه جوعاطفی خانواده نودرگاه( 1373) ب) پرسشنامه کنترل عواطف سیلور و همکاران(1990) ج) پرسشنامه گرایش به اعتیاد موسوی و همکاران (1378). یافته های تحقیق نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد و مؤلفه های آن رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین کنترل عواطف و گرایش به اعتیاد نیز رابطه معناداری وجود دارد. در زمینه رابطه بین مؤلفه های کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد نیز به جز مؤلفه خشم، سایر مؤلفه ها(خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت) با گرایش به اعتیاد رابطه معنادار وجود دارد. درمجموع نتایج تحقیق نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد رابطه وجود دارد. همچنین جو عاطفی خانواده پیش بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد است(p<0/05). اما کنترل عواطف نمی تواند پیش بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد باشد.
پژوهشگران سالار عبدالملکی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)، سید مرتضی هاشمی (نفر چهارم)، آیت قدوسی نژاد (نفر پنجم)