مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر ...
عنوان اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش آموزان نارساخوان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش چرخش ذهنی، نارساخوانی، عملکرد خواندن
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم نارساخوان مراجعه کننده به مرکز مشکلات ویژه یادگیری تبریز به تعداد 53 نفر بودند که در سال تحصیلی 95- 1394 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و آزمون تشخیص خواندن و نارساخوانی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد. یافته ها نشان داد که نمره های دانش آموزان گروه آزمایشی در پس آزمون عملکرد خواندن بالاتر از گروه کنترل شده است(001/0>p). پژوهش حاضر کاربردهایی برای روان شناسان دارد که می توانند از آموزش چرخش ذهنی برای بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان استفاده نمایند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، ابوالفضل فرید (نفر دوم)، فرناز شبان بسیم (نفر سوم)