مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تفاوت های جنسیتی و تغییرات ...
عنوان تفاوت های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک خواهی دانش آموزان در درس ریاضی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتار کمک خواهی، تفاوت های جنسیتی، منابع کمک خواهی ، تغییرات تحولی، پیشرفت ریاضی.
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک خواهی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه در درس ریاضی بود. آزمودنی های پژوهش شامل 346 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اهر در سال 90-1389 بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازی گیری رفتار کمک خواهی و فعالیت های مرتبط با پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه های حبیبی و سرمد استفاده شد و دلایل عدم کمک خواهی نیز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمونهای tمستقل و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که دانش آموزان به هنگام مواجه شدن با مشکل درسی در ریاضیات ، بیشتر از کمک خواهی رسمی از معلم استفاده می کنند. همچنین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و دانش آموزان دختر به هنگام نیاز، بیشتر از سایر دانش آموزان از کمک دیگران استفاده می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که عامل کمرویی ، نقش تعیین کننده تری در پیش بینی رفتار اجتناب از کمک خواهی دانش آموزان دارد. پژوهش حاضر کاربرد هایی برای والدین و معلمین ریاضی دارد که می توانند از نتایج آن برای پیشرفت درس ریاضی استفاده کنند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)