مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه پدیدارشناسانه دلایل ...
عنوان مطالعه پدیدارشناسانه دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رویکرد پدیدارشناسی، ارتباط با جنس مخالف، دانشجو.
چکیده برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف، به دلیل اثرات فردی و اجتماعی این پدیده، امروزه بیش از پیش مورد توجه روان-شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است. همزمان با رشد تکنولوژی در دنیا و دگرگونی های صورت گرفته در نهاد مقدس خانواده و همچنین ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، کسب آگاهی از دلایل گرایش جوانان و نوجوانان کشور به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر واقعیات و مقتضیات زمان و در راستای فرهنگ اصیل ایرانی-اسلامی امری کاملا ضروری است. هدف این پژوهش، واکاوی دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج در میان دانشجویان دانشگاه بود. این پژوهش، مطالعه ای کیفی از نوع پدیدارشناسی است که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته اجرا شد. نمونه ها شامل 18 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 98-1397 بود که با به کارگیری اشباع نظری در تعیین حجم نمونه و به روش نمونه گیری گلوله برفی به دست آمد. در این پژوهش 8 مضمون اصلی و 25 مضمون فرعی استخراج شدند که مضامین اصلی عبارتند از: خلاء عاطفی، تربیتی- تغییرات ناگزیر اجتماعی، فرهنگی-رسانه های جمعی-دین گریزی-پاسخ به نیاز درونی-ویژگی های شخصیتی-فشارهای محیطی و دوستان و سیستم آموزشی ناکارآمد. یافته های این پژوهش، ضرورت توجه نهادهای مسئول تربیتی-فرهنگی کشور، خانواده ها و افراد متخصص و دلسوزِ فعال در این زمینه به تجربیات زیسته برآمده از چنین پژوهش هایی، آگاه سازی آحاد جامعه توسط نهادهای مسئول در زمینه آسیب های ناشی از ارتباط ناسالم و آموزش شیوه های برقراری ارتباط سالم را بیش از پیش آشکار می سازد.
پژوهشگران مسلم امیری (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، ابوالفضل فرید (نفر سوم)