مسلم امیری

صفحه نخست /مسلم امیری
نام و نام خانوادگی مسلم امیری
شغل دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روش ها و مدل های روان شناختی 15 (1402) 1-18
2 پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق) - دانشگاه تهران 13 (1401) 325-350
3 نوآوری های آموزشی 21 (1401) 165-189
4 زن و جامعه (جامعه شناسی زنان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان 11 (1399) 1-30
5 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 9 (1398) 7-40
6 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) 11 (1398) 45-66