مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه بین کنترل هدفمند، ...
عنوان رابطه بین کنترل هدفمند، انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عملکرد تحصیلی، کنترل هدفمند، انعطاف پذیری شناختی، پردازش هیجانی.
چکیده هدف: عملکرد تحصیلی یک عنصر چندبعدی است و به گونه ای ظریف به جنبه های شناختی و هیجانی مربوط است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کنترل هدفمند، انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تبریز بوده است. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیة دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 353 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کنترل هدفمند لونیگان و همکاران (2004)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، پردازش هیجانی باکر و همکاران (2007) و عملکرد تحصیلی درتاج (1383) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عملکرد تحصیلی با کنترل هدفمند و انعطاف پذیری شناختی رابطه مثبت و معنادار و با پردازش هیجانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین بین مؤلفه های کنترل هدفمند حواسپرستی و پشتکار/ تکانش وری و مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی ادراک گزینه های مختلف، ادراک کنترل پذیری و ادراک توجیه رفتار رابطه مثبت و معنادار و با مؤلفه های پردازش هیجانی مزاحمت، سرکوبی، عدم کنترل تکانه، تجزیه و ناموزونی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترل هدفمند، انعطاف پذیری شناختی و پردازش هیجانی قادرند تغییرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. نتیجه گیری: بنابراین کنترل هدفمند و انعطاف پذیری شناختی به عنوان عوامل شناختی و پردازش هیجانی به عنوان عامل عاطفی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان محسوب می شوند.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)