مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی ...
عنوان مطالعه پدیدارشناسی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پدیدارشناسی، تجارب دانش آموزان، تعلل ورزی تحصیلی
چکیده هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش آموزانی بود که تعلل ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 77 نفر از دانش آموزان پسر سال چهارم رشته های نظری مقطع متوسطه دوم )دبیرستان( شهرستان مریوان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 49 47 انجام شد. مصاحبه های ضبط شده به صورت کتبی ثبت شدند و - به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تحلیل تجربه زیسته دانش آموزان، ،» سبب شناسی تعلل ورزی تحصیلی « موجب شناسایی و دستهبندی و استخراج مقولههای اصلی شد و همینطور از مقوله های اصلی ذکرشده، مقولههای فرعی سببشناسی » راهکارها « و » پیامدها « درون فردی مشتمل بر نداشتن مهارت مدیریت زمان، کمالگرایی و مطلق اندیشی، افکار منفی و ترس از شکست، بی علاقه بودن به موضوعات درسی و سبب شناسی برون فردی و پیرامونی شامل دوستان بیبرنامه و بیانگیزه، نبود الگوی موفق و همینطور پیامدهای عاطفی و روانی تحصیلی و رفتاری - - شناختی و راهکارهای فردی اجتماعی از مقوله های اصلی پیامدها و راهکارها، استخراج شدند. – یافته های این پژوهش توانست تصویر روشنی از علل تعلل ورزی تحصیلی، پیامدها و راهکارهای حل مشکل ارائه کند.
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)، رامین حبیبی (نفر دوم)، محمد محمدی (نفر سوم)