مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ادراک از محیط کلاس درس و ...
عنوان نقش ادراک از محیط کلاس درس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رضایت تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، ادراک از ساختار کلاس درس.
چکیده رضایت از تحصیل به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت یادگیری و آموزش دانشجویان شناخته شده است. ادراک از محیط کلاس درس و انگیزش پیشرفت تحصیلی از جمله عواملی است که بر رضایت تحصیلی آن ها اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر نقش ادراک از محیط کلاس درس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در پیش بینی رضایت تحصیلی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با توجه به نوع پژوهش و تعداد متغیرهای مورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با جدول برآورد نمونه مورگان تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت تحصیلی ترک زاده و محترم، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس و ادراک از محیط کلاس فراسر و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ادراک از محیط کلاس درس و مؤلفه های آن با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (05/0>P، 20/0=r). از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ادراک از محیط کلاس درس و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت تحصیلی می توانند تغییرات رضایت تحصیلی را در دانشجویان پیش بینی کنند. بنابراین ادراک محیط کلاس و انگیزش پیشرفت تحصیلی نقش مهمی در رضایت تحصیلی دانشجویان در تحصیل دارد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)