مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت ...
عنوان مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت های حرفه ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صلاحیت های حرفه ای، اثربخشی، نیمرخ شخصیتی، وظیفه شناسی، تحلیل مبتنی بر شخص
چکیده هدف: پژوهش حاضر باهدف مطالعۀ نیمرخ شخصیتی، صلاحیت های حرفه ای و اثربخشی معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مریوان صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه تحصیلی آموزش وپرورش شهرستان مریوان )دوره اول 313 و دوره دوم 313 نفر معلم( در سال تحصیلی - 1332 33 بود؛ که 233 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مرد با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر، سه پرسشنامۀ صلاحیت های حرفه ای معلمان، عامل شخصیت وظیفه شناسی نئو و یک پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی معلمان بود که پرسشنامه اثربخشی معلمان پس از تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی آن به 3 دسته تقسیم شدند و نام گذاری مجدد با توجه به زیر مؤلفه ها صورت گرفت. جهت بررسی پایایی 3 و / پرسشنامه ها، از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای 39 3 محاسبه گردید. نتایج تحلیل خوشه ای / 3 و اثربخشی معلمان 22 / عامل شخصیتی وظیفه شناسی 22 )کلاستر( نشان داد که معلمان را ازنظر صلاحیت حرفه ای و اثربخشی و عامل شخصیتی وظیفه شناسی آن ها می توان به دو گروه تفکیک کرد که تحت عنوان عملکرد شغلی بالا و پایین نام گذاری شد.
پژوهشگران کویستان محمدیان (نفر اول)، حسن غریبی (نفر دوم)، رامین حبیبی (نفر سوم)