مشخصات پژوهش

صفحه نخست /هنجاریابی، پایایی و تحلیل ...
عنوان هنجاریابی، پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تعهد به مدرسه در دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرسشنامه تعهد به مدرسه، تحلیل اکتشافی، پایایی، روایی، هنجاریابی
چکیده هدف پژوهش حاضر هنجاریابی، پایایی و تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تعهد به مدرسه در بین دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر سال دوم بودند که از این جامعه - متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98 -1397 تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعهد به مدرسه و انگیزش پیشرفت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل اکتشافی، ضریب همبستگی و روش آلفای کرونباخ انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تحلیل عاملی بر روی داده ها نشان دهنده ی وجود شش عامل در مقیاس احساس تعهد به مدرسه بود که حدود 54درصد از واریانس کل این مقیاس توسط این شش عامل پوشش داده شد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/91به دست آمد و همچنین توجه به این ضریب می توان گفت که مقیاس مورد نظر از پایایی خوبی برخوردار است. روایی همگرای پرسشنامه نیز نشان داد که بین پرسشنامه احساس تعهد به مدرسه با انگیزش پیشرفت هرمنس همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و این نتیجه روایی همگرای مقیاس احساس تعهد به مدرسه را تأیید میکند. بنابراین روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه تعهد به مدرسه را میتوان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در موقعیتهای آموزشی مورد استفاده قرار داد.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)