مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش توجه انتخابی، اضطراب ...
عنوان نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش آموزان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها حافظه کاری، توجه انتخابی، اضطراب امتحان، عملکردهای شناختی.
چکیده مقدمه: مطالعه حاضر با هدف نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در 5931 تشکیل می دادند که از این جامعه با استفاده از - سال تحصیلی 36 روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم 919 نفر انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون n-back استروپ، اضطراب امتحان اسپیلبرگر، مقیاس وکسلر و آزمون استفاده شد. از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه )همزمان( برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حافظه کاری با زمان توجه انتخابی رابطه مثبت و معنادار و با خطا رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین بین اضطراب امتحان با حافظه کاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سویی بین عملکردهای شناختی محاسبات، تنظیم تصویر و طراحی مکعبها با حافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد. بین گنجینه لغات با حافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نمرات متغیرهای پیشبین )توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکردهای شناختی(، 53 % از تغییرات حافظه کاری را بهطور معنیداری پیشبینی می کنند. بنابراین با افزایش توجه انتخابی و عملکردهای شناختی، می توان میزان اضطراب امتحان را کاهش داده و از این طریق حافظه کاری دانش آموزان را بهبود بخشید.
پژوهشگران رامین حبیبی (نفر اول)، جعفر بهادری خسروشاهی (نفر دوم)