مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش ادراک از جهت گیری هدفی ...
عنوان نقش ادراک از جهت گیری هدفی والدین، ناهماهنگی خانه و دانشگاه و فضای محل زندگی در رفتارهای تقلب تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها هدف تبحری والدین، هدف عملکردی والدین، ناهماهنگی خانه و دانشگاه، فضای محل زندگی، تقلب تحصیلی
چکیده هدف این پژوهش تعیین نقشِ ادراک ازجهت گیری هدفی والدین، فضای محل زندگی و ناهماهنگی خانه و دانشگاه، در تقلب تحصیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. بدین منظور از بین کلیه دانشجویان دانشگاه مذکور که به تعداد تقریبی 6000 نفر بودند، نمون های با حجم 404 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری متغییرها، مقیا سهای الگوهای یادگیری سازگارانه میجلی و همکاران ( 2000 ) بود. پایائی ابزارهای اندازه گیری در زیر مقیاس های مختلف (PALS) متفاوت، ولی همه آنها قابل قبول بودند (بالای 70 /. ). داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار و با روش رگرسیون چندگانه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متغییرهایِ ادراک از ،SPSS اهداف والدین، فضای محل زندگی و ناهماهنگی خانه ودانشگاه، به عنوان متغییرهای مستقل، در مجموع 0 درصد از کل واریانس تقلب تحصیلی را تبیین کنند. از بین متغییرهای مستقل، متغییرهایِ / توانستند 12 ناهماهنگی بین خانه و دانشگاه و ادراک هدف تبحری بودنِ والدین، توانستند رفتار تقلبی دانشجویان را 0/ به شیوه معنی دار پیش بینی نمایند. متغییرِ ناهماهنگی بین خانه و دانشگاه با ضریب بتای استاندارد 293 0، بیشترین سهم بعدی / بیشترین سهم، و متغییرِ ادراک هدف تبحری بودن والدین، با ضریب بتای 124 معنی دار را در پیش بینی تقلب تحصیلی دانشجویان داشتند. می توان نتیجه گرفت که هر چقدر ناهماهنگی بین خانه و دانشگاه بیشتر باشد، و نیز هر چقدر ادراک دانشجویان از جهت گیری هدفی والدین تبحری تر باشد، احتمال رفتار تقلب تحصیلی دانشجویان افزایش خواهد یافت. واژگان کلیدی: هدف تبحری والدین، هدف عملکردی والدین، ناهماهنگی خانه و دانشگاه، فضای
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)