مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی نقاشی درمانی بر ...
عنوان اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه- بیش فعالی(ADHD) دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اختلال نقص تو جه– بیش فعالی، ارز یابی معلمان، مدار س عادی، نقاشی درمانی.
چکیده هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین اثر نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه – بیش فعالی دانش آموزان ابتدایی مدارس عادی ناحیه 5 تبریز، بر اساس ارزیابی معلمان صورت گرفت روش: این پژوهش ازنظر روش شبه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش همه 120 دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعال در مدارس ابتدایی عادی آموزش وپرورش ناحیه 5 تبریز بودند که توسط روان پزشک تشخیص ADHD داده شده و در پرونده سنجش سلامت آن ها درج گردیده بود. نمونه آماری 40 نفر دانش آموزان فوق بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب در دو گروه 20 نفره آزمایش و کنترل منتسب شدند. طرح پژوهش عبارت بود از گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون و پس آزمون و انتساب تصادفی. پکیج درمانی نقاشی به تعداد 12 جلسه 45 دقیقه ای بر روی دانش آموزان گروه آزمایش اجرا شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (4 – CSI، 1984) بافرم ارزیابی معلمان، استفاده شد. یافته ها: داده ها به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون استنباطیِ ANCOVA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که بر اساس ارزیابی معلمان، نقاشی درمانی در کاهش نقص توجه – بیش فعالی دانش آموزان مؤثر است (5./. < P). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که با توجه به ارتباط معلمان و دانش آموزانِ دارای اختلال ADHD، می توان با استفاده از مداخلات آموزشی، در کاهش شدت نشانگان بیش فعالی یا کم توجهی دانش آموزان مبتلابه این اختلال، اقدامات قابل قبولی انجام داد.
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)، علی نجف زاده (نفر دوم)