مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش عوامل انگیزشی جهت گیریهای ...
عنوان نقش عوامل انگیزشی جهت گیریهای هدفی شخصی، خودکارآمدی تحصیلی و فشارتحصیلی در تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تبحرگرائی، عملکرد گرائی، عملکرد گریزی، خودکارآمدی تحصیلی، فشار تحصیلی، تقلب تحصیلی
چکیده زمینه و اهداف: درراستای تلاش برای فهم میزان نقش عوامل انگیزشی درتقلب تحصیلی دانشجویان، پژوهش حاضر بهمنظور تعیین تاثیرعوامل انگیزشیِ جهتگیری هدفی شخصی، خود کارآمدی تحصیلی و فشار تحصیلی بر تقلب تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی و روش همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز درسال 5931 بودند که از بین آنان 943 نفر، بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری عبارت بودند از مقیاسهای جهتگیریهای هدفی و همکاران. دادههای Migdly شخصی، خودکارآمدی تحصیلی، فشار تحصیلی و رفتار تقلب تحصیلی به صورت آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه به روش Spss v جمعآوریشده با استفاده از نرم افزار 16 گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. یافتهها: نتایج نشان دادند که جهتگیری هدفی تبحری و عملکردگرایی و نیزفشارکلاسی توانستند رفتار تقلب تحصیلی دانشجویان را بهصورت معنیدار پیشبینی کنند. مقدارواریانس تبیین شده تقلب بود . رابطه رفتار تقلب تحصیلی با جهتگیری هدف )P >3/335( 3/ تحصیلی توسط این سه متغییر 51 3( مثبت معنیدار بود. بین / 3( و فشار تحصیلی ) 531 / 3-( و با عملکردگرایی ) 221 / تبحری، منفی معنیدار) 222 خودکارآمدی تحصیلی و رفتار تقلب تحصیلی رابطه معنیداری مشاهده نگردید. نتیجهگیری: میتوان گفت که اگر بخواهیم میزان رفتار تقلبی دانشجویان را با استفاده از راهبردهای انگیزشی کاهش دهیم، بایستی اقداماتی را انجام داد تا جهتگیری هدفی دانشجویان از عملکردگرایی و عملکرد گریزی به تبحرگرائی سوق داده شود؛ و نیز هرچقدر احساس فشار تحصیلی دانشجویان کاهش یابد، احتمال انجام رفتار تقلب تحصیلی آنان کاهش خواهد یافت.
پژوهشگران ابوالفضل فرید (نفر اول)