مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاملی وجدان و جو ...
عنوان نقش تعاملی وجدان و جو روانشناختی در عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها باوجدان بودن، جو روانشناختی، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی.
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی باوجدان بودن و جو روانشناختی در عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش ناحیه 1و 2 شهرستان ارومیه به تعداد 444 نفر می باشد که از این تعداد نمونهای به اندازه 191 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه باوجدان بودن کاستا و مککرا ) 1992 (، جو روانشناختی کویز و دیکوتیز ) 1991 (، عملکرد شغلی پاترسون ) 1999 ( و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران ) 1991 ( جمع آوری گردید. ضرایب 1 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تحلیل داده- / 1 و 41 /44 ،1/48 ،1/ پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 17 ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین جو روانشناختی با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که میتوان از روی متغیر با وجدان بودن و جو روانشناختی عملکرد شغلی راپیش بینی کرد و تعامل با وجدان بودن و جو روان شناختی تعامل ی معنیدار و پیش بینی کننده عملکرد شغلی است، ولی تعامل با وجدان بودن و جو روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معنیدار نبود.
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، ژاله حسن نژاد (نفر سوم)، ابراهیم جدی (نفر چهارم)