مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه کیفیت زندگی کاری، ...
عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری، عملکرد، فشار روانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فشار روانی شغلی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی، عملکرد شغلی، کیفیت زندگی کاری
چکیده مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، فرار روانی شغلی، رضایت شغلی با رفتار شهروندی کارکنان بیمارستان اشنویه می باشد. روش: این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی در بین 747 نفر از کارکنان بیمارستان اشنویه و با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. یافته ها: بین کیفیت زندگی کاری، عملکرد شغلی، فرار روانی شغلی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی رابطة مثبت وجود دارد. همچنین، کیفیت زندگی کاری مهم ترین متغیر در بین متغیرهای مستقل بوده و توانسته حدود 77 % از رفتار شهروندی کارکنان را تبیین کند. بحث: به دلیل این که رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهایی کاملاً داوطلبانه هستند، بیش تر تحت تأثیر تعاملات و رویه های سازمانی قرار دارند. بر این اساس، ضروری است مدیران سازمان ها در نحوۀ برخورد با کارکنان برابری را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را در کارکنان افزایش دهند
پژوهشگران شلر پارسا (نفر اول)، شکوفه کسرایی (نفر دوم)، رضا عبدی (نفر سوم)، منصور رادمنش (نفر چهارم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر پنجم)