رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 17 (1398) 203-212
2
Auditory and Vestibular Research 28 (2019) 256-264
3
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 142 (2019) 282-287
4
Auditory and Vestibular Research 28 (2019) 116-123
5 مطالعات ناتوانی 8 (1397) 70-76
6
Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology (IJPCP) Scopu 24 (2019) 400-415
7 سالمند DOI (1397) DOI
8 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 61-80
9 مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی 4 (1397) 1-16
10
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 5 (2018) 10-15
11 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 235-254
12
International Archives of Health Sciences 5 (2018) 76-81
13 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
14 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
15 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
16 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
17 تحقیقات علوم رفتاری 16 (1397) 70-77
18 طب انتظامی 7 (1397) 57-61
19 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 74
20 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1396) 59-70
21
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
22 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
23 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 12 (1396) 17-26
24 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 53-68
25
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
26 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 293-306
27 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
28 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
29 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
30 مطالعات ناتوانی 6 (1395) 137-145
31 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
32 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 11 (1395) 67-76
33 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
34 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 10 (1395) 57-66
35
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
36
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
37
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 18 (2016) 22-28
38
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
39 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
40 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دهم (1394) 155-171
41 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران هشتم (1394) 41-72
42
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
43
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
44 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
45 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
46 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
47 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 8 (1392) 46-79
48 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
49 روش ها و مدل های روان شناختی (1392) 0