رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
2 فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی دهم (1394) 155-171
3 فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی هشتم (1394) 41-72
4
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
6 رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی باهمکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
7 مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
8 فصلنامه علمی- پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی (1392) 0