رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
3 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
4 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
5 طب انتظامی 7 (1397) 57-61
6 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 74
7
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
8 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
9 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 53-68
10
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
11 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 293-306
12 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
13 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
14 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
15 مطالعات ناتوانی 6 (1395) 137-145
16 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1395) 59-70
17 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
18 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 11 (1395) 67-76
19 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
20 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 10 (1395) 57-66
21
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
22
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
23
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 18 (2016) 22-28
24
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
25 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
26 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دهم (1394) 155-171
27 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران هشتم (1394) 41-72
28
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
29
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
30 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
31 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
32 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
33 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 8 (1392) 46-79
34 مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
35 روش ها و مدل های روان شناختی (1392) 0