رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی - عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 53-68
2
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 293-306
4 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
5 روش ها و مدل های روانشناختی 8 (1396) 65-82
6 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
7 مطالعات ناتوانی 6 (1395) 137-145
8 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
9 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 11 (1395) 67-76
10 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
11 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 10 (1395) 57-66
12
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
13
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
14
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 18 (2016) 22-28
15
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
16 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
17 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دهم (1394) 155-171
18 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران هشتم (1394) 41-72
19
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
20
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
21 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
22 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
23 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 8 (1392) 46-79
24 مجله علمی- پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
25 روش ها و مدل های روانشناختی (1392) 0