رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 5 (2018) 10-15
2 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 235-254
3
International Archives of Health Sciences 5 (2018) 76-81
4 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
5 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
6 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
7 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
8 تحقیقات علوم رفتاری 16 (1397) 70-77
9 طب انتظامی 7 (1397) 57-61
10 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 74
11 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1396) 59-70
12
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
13 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
14 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 12 (1396) 17-26
15 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 53-68
16
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 293-306
18 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
19 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
20 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
21 مطالعات ناتوانی 6 (1395) 137-145
22 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
23 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 11 (1395) 67-76
24 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
25 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 10 (1395) 57-66
26
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
27
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
28
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 18 (2016) 22-28
29
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
30 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
31 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دهم (1394) 155-171
32 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران هشتم (1394) 41-72
33
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
34
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
35 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
36 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
37 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
38 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 8 (1392) 46-79
39 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
40 روش ها و مدل های روان شناختی (1392) 0