رضا عبدی

صفحه نخست /رضا عبدی
نام و نام خانوادگی رضا عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Auditory and Vestibular Research 28 (2019) 116-123
2 مطالعات ناتوانی 8 (1397) 70-76
3
Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology (IJPCP) Scopu 24 (2019) 400-415
4 مطالعات روان شناختی 14 (1397) 61-80
5
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal 5 (2018) 10-15
6 اعتیاد پژوهی – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری 12 (1397) 235-254
7
International Archives of Health Sciences 5 (2018) 76-81
8 روانشناسی معاصر 12 (1) (1397) 63-72
9 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17 (1397) 213-224
10 سلامت و مراقبت 20 (1397) 58-71
11 سلامت جامعه 11 (1397) 10-19
12 تحقیقات علوم رفتاری 16 (1397) 70-77
13 طب انتظامی 7 (1397) 57-61
14 مطالعات ناتوانی 7 (1396) 74
15 روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور سابق) 14 (1396) 59-70
16
International Journal of Behavioral Sciences 11 (2017) 49-54
17 روانشناسی تربیتی 13 (1396) 29-48
18 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 12 (1396) 17-26
19 آموزش و ارزشیابی 10 (1396) 53-68
20
روانشناسی ـ انجمن روانشناسی ایران International Journal of Psychology 11 (1396) 79-101
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 16 (1396) 293-306
22 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 7 (1396) 116-127
23 روش ها و مدل های روان شناختی 8 (1396) 65-82
24 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1396) 1-24
25 مطالعات ناتوانی 6 (1395) 137-145
26 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 22 (1395) 222-229
27 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 11 (1395) 67-76
28 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 11 (1395) 51-71
29 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 10 (1395) 57-66
30
Journal of Modern Rehabilitation (توانبخشی نوین) 10 (1395) 155-162
31
Iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences 10 (2016) 1-6
32
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 18 (2016) 22-28
33
Journal of Practice in Clinical Psychology 4 (2016) 9-16
34 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 9 (1394) 27-36
35 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران دهم (1394) 155-171
36 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران هشتم (1394) 41-72
37
Clinical Psychology: Science and Practice 3 (2015) 227-233
38
International Journal of Behavioral Sciences 9 (2015) 210-214
39 مجله پزشکی ارومیه 26 (1394) 440-450
40 رفاه اجتماعی - دانشگاه علوم بهزیستی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران 14 (1394) 61-83
41 روش ها و مدل های روان شناختی 5 (1393) 93-111
42 پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) - دانشـگاه تبریـز - باهمکـاری انجمـن روان شناسی ایران 8 (1392) 46-79
43 تحقیقات علوم رفتاری (1392) 0
44 روش ها و مدل های روان شناختی (1392) 0