مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرعلّی مشارکت در ...
عنوان بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیمگیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش میانجی ویژگیهای شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تعهد سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، مشارکت در تصمیمگیری و ویژگی شغلی
چکیده چکیده: هدف پژوهش بررسی اثر علّی مشارکت در تصمیمگیری بر تعهد و رضایت شغلی با آزمون نقش میانجی ویژگیهای شغلی و عملکرد به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه بالغ بر 450 نفر بودند که از این میان 213 نفر با شیوه تصادفی طبقهای نسبی بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشارکت در تصمیمگیری مارکولین و مشانکو ( 1990 )، پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ( 1996 )، پرسشنامه رضایت شغلی برایفیلد و روث ( 1951 )، پرسشنامه ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام ( 1975 )، پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون 1991 ) بودند. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل فرضیهها ) و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین مشارکت با ویژگیهای شغلی و عملکرد و بین ویژگیهای شغلی و عملکرد با تعهد و رضایت رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد اما بین مشارکت با تعهد رابطه وجود ندارد که با میانجیگری ویژگی شغلی، مشارکت اثر غیرمستقیم و مثبتی روی تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دارد. بهعبارتی افراد با احساس مشارکت در تصمیمگیری بالا در شرایط احساس ویژگیهای شغلی بالا از خود تعهد بالایی را نشان میدهند.
پژوهشگران رقیه خضرلو (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، علیرضا قلعه ای (نفر سوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر چهارم)