مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاملی سرمایه روان شناختی ...
عنوان نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی، آموزش اثربخش
چکیده زمینه و هدف: سرمایه روان شناختی مفهوم جدیدی در حوزه روان شناسی مثبت گرا است که نقش مهمی در سلامت ادراکی و روان شناختی فرد ایفا می کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه و پیش بینی تعهد سازمانی و آموزش اثربخش از طریق سرمایه روان شناختی با توجه به نقش تعدیل کننده سرمایه اجتماعی صورت گرفت. روش کار: تحقیق توصیفی حاضر از نوع همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری 202 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان ،Morgan شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ) 022 نفر( بود که طبق جدول SPSS و رگرسیون چندگانه تعدیل کننده در نرم افزار آماری Pearson نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از معنی دار بودن روابط بین متغیرهای پژوهش بود. همچنین نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تأیید شد؛ به این صورت که برای استادان با سرمایه اجتماعی بالا، افزایش سرمایه روان شناختی با افزایش تعهد سازمانی و آموزش اثربخش همراه بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل شده بر ضرورت بازشناسی نقش تعاملی سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و آموزش اثربخش
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، زهرا حیدری زاده (نفر دوم)، عطیه موسوی (نفر سوم)، محمد حسنی (نفر چهارم)