مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش اخلاق حرفه ای در پیامدهای ...
عنوان نقش اخلاق حرفه ای در پیامدهای فردی و سازمانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اخلاق حرفه ای؛ درگیری شغلی؛ تمایل به ترک خدمت؛ تلاش افزاینده
چکیده زمینه و هدف: رعایت استانداردهای اخلاق حرفهای از سوی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی میتواند در کیفیت فرایند و برونداد سیستم دانشگاهی مؤثر واقع شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اخلاق حرفهای بر پیامدهای فردی و سازمانی انجام شده است. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری است که بر روی 212 نفر از 19 انجام شده است. نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای - کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی 15 نسبی انجام و برای جمعآوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفهای، درگیری شغلی، ترک خدمت و تلاش افزاینده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی مشارکتکنندگان اخذ و درباره محرمانگی اطلاعات به شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد. ،r=2/11 ،r=2/ یافتهها: نتایج مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد که بین اخلاق حرفهای با درگیری شغلی و تلاش افزاینده ) 25 رابطه علی منفی مشاهده شد. بین )r=-2/ رابطه علی مثبت وجود دارد. همچنین بین اخلاق حرفهای با ترک خدمت ) 32 )P>2/21 ،r=-2/ رابطه علی مثبت و نیز بین درگیری شغلی و تلاش افزاینده با ترک خدمت ) 32 )r=2/ درگیری شغلی و تلاش افزاینده ) 22 رابطه علی منفی وجود داشت. )r=-2/21 نتیجهگیری: یافتهها حاکی از آن است که توجه به اخلاق حرفهای و ارتقای آن در بین کارکنان سازمان، باعث تعلق شغلی و درگیرشدن آنان با شغلشان و نیز تلاش افزاینده آنان میشود.
پژوهشگران محمد علی زبانی (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر سوم)