مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل رابطۀ سرمایۀ فکری با ...
عنوان تحلیل رابطۀ سرمایۀ فکری با اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایۀ فکری، اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش، آموزش اثربخش
چکیده ایجاد آموزش اثربخش و تسهیم دانش و کسب مزیت رقابتی ضرورتی غیرقابل اغماض است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه فکری بر اخلاق حرفه ای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش اساتید انجام شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدلیابی علی (مدلیابی معادلات ساختاری) میباشد. حجم جامعۀ آماری 171 نفر از اساتید دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. که 125 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سرمایه فکری، اخلاق حرفهای، تسهیم دانش و آموزش اثربخش استفاده شد. به منظور ارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازهگیری شده در الگوی مفهومی، از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. 0 معنی دار دیده میشود. همچنین ضریب / یافتهها: نتایج نشان داد که ضریب مسیر مستقیم سرمایه فکری بر اخلاق حرفهای با مقدار ضریب 42 0 معنی دار دیده میشود. / 0 و 45 / مسیر مستقیم سرمایه فکری بر تسهیم دانش و آموزش اثربخش به ترتیب با مقدار ضریب 54 نتیجهگیری: با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت که توجه به اصول اخلاق حرفهای و مدیریت و توسعۀ سرمایه فکری در دانشگاهها که از آنها انتظار میرود بهعنوان کانون خلق دانش عمل کنند؛ میتواند در ترویج فرهنگ به اشتراکگذاری دانش و همچنین آموزش اثربخش در بین اعضا هیات علمی، از اهمیت قابلتوجهی برخوردار باشد.
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، مهدی کاظم زاده (نفر دوم)، لیلی شریفی (نفر سوم)