مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تعاملی ابعاد سرمایه ...
عنوان نقش تعاملی ابعاد سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سرمایه اجتماعی، اعتماد، همدلی، آموزش اثربخش
چکیده مقدمه: در سال های اخیر به طور روزافزون سرمایه اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. زیرا سازمان نیز می تواند از طریق ایجاد، تقویت و گسترش این سرمای ههای ناملموس اما ارزشمند، اثربخشی خود را بهبود بخشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و پیش بینی آموزش اثربخش از طریق ابعاد سرمایه اجتماعی انجام شد. روش ها: در این پژوهش توصیفی همبستگی، تعداد 240 نفر از اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1394 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه آموزش اثربخش محقق ساخته استفاده شد. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی و رگرسیون (Nahapiet& Ghoshal) چندگانه تعدی لکننده مورد تحلیل قرار گرفت. 3 (از مجموع 5 نمره) بود. شدت /80±0/ 3 و آموزش اثربخش 60 /90±0/ 3 ، همدلی 58 /25±0/ نتایج: میانگین نمره اعتماد اساتید 8 ، r=0/ 0 در نوسان بود. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین اعتماد و همدلی با آموزش اثربخش بود ( 12 / 0 تا 45 / همبستگی دو به دو از 13 p<0/ همچنین نقش تعاملی اعتماد و همدلی بر آموزش اثربخش اعضای هیأ تعلمی دانشگاه علوم پزشکی تأیید شد ( 05 .(p<0/05 ، r=0/40 .(β=0/ و 256 R2=0/ و 226 نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش بین ابعاد اعتماد و همدلی سرمایه اجتماعی با آموزش اثربخش رابطه وجود دارد و از طرفی نقش تعاملی اعتماد و همدلی بر آموزش اثربخش تأیید شد. لذا برنامه ریزی در زمینه ایجاد جو مناسب در رابطه با سرمای ههای اجتماعی در دانشگاه وآگاه سازی اعضای هیأت علمی ضرورت دارد.
پژوهشگران ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی (نفر اول)، مهدی کاتب (نفر دوم)، مهدی کاظم زاده (نفر سوم)