رسول فرجی

صفحه نخست /رسول فرجی
نام و نام خانوادگی رسول فرجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک