رسول فرجی

صفحه نخست /رسول فرجی
رسول فرجي
نام و نام خانوادگی رسول فرجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات روانشناسی ورزشی 8 (1398) 83-94
2 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 7 (1398) 257-284
3 مدیریت منابع انسانی در ورزش 6 (1398) 179-194
4 مدیریت و توسعه ورزش 7 (1397) 89-104
5 مطالعات مدیریت ورزشی 10 (1397) 91-116
6
Journal of Applied Security Research 13 (2018) 1-17
7 مدیریت منابع انسانی در ورزش 5 (1397) 187-201
8 مدیریت و توسعه ورزش 6 (1396) 1-19
9 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
10 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 5 (1395) 99-116
11 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) 8 (1395) 69-85
12 مدیریت و توسعه ورزش 4 (1394) 1-14
13 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 3 (1393) 99-115