رسول فرجی

صفحه نخست /رسول فرجی
نام و نام خانوادگی رسول فرجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Applied Security Research 13 (2018) 1-17
2 مدیریت منابع انسانی در ورزش 5 (1397) 187-201
3 مدیریت و توسعه ورزش 6 (1396) 1-19
4 مدیریت منابع انسانی در ورزش 3 (1395) 187-204
5 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 5 (1395) 99-116
6 مدیریت ورزشی (حرکت سابق) 8 (1395) 69-85
7 مدیریت و توسعه ورزش 4 (1394) 1-14
8 پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) 3 (1393) 99-115