کریم صالح زاده

صفحه نخست /کریم صالح زاده
كريم صالح زاده
نام و نام خانوادگی کریم صالح زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 61-68
2 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1395) 13-22
3 مدیریت ارتقای سلامت 2 (1395) 27-34
4 مجله پژوهش در علوم توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 12 (1395) 266-295
5 طب توانبخشی (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) 6 (1395) 39-50
6
CIB Tech Journal of Zoology 5 (2016) 17-24
7
International journal of life sciences 10 (2016) 29-34
8
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5 (2015) 53-58
9 مدیریت ارتقای سلامت 4 (1394) 48-56
10
International Journal of Advanced Life Sciences 8 (2015) 153-160
11
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 1999-2007
12 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 25 (1394) 87-98
13
International journal of life sciences 9 (2015) 37 - 32
14
Trends in Life Sciences 3 (2015) 2319–5037
15
CIB Tech Journal of Zoology 4 (2015) 16-24
16
Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management 3 (2015) 722-729
17
International Journal of Review in Life Sciences 5 (2015) 376-382
18
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 4323-4329
19
International Journal of Review in Life Sciences (2015) 376-382
20
MAGNT Research Report 2 (2014) 590-596
21
MAGNT Research Report 2 (2014) 596-590
22
International Journal of Sport Studies (2014) 207-212
23 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 78-85
24 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
25
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
26
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
27
J QUMS (2013) 32-26
28
International Journal of Biosciences (2012) 89-81
29
J. Babic. Appl. Sci. Res (2012) 8061-8056
30
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
31
proc. georgian nat. acad. sci. biomed (2011) 189
32
Journal of American Science (2011) -
33
Advances in Environmental Biology (2011) -
34
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
35
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
36
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
37
AMEA nin, A.I. Qarayev adina fiziologiya institunum (2010) 0