کریم صالح زاده

صفحه نخست /کریم صالح زاده
كريم صالح زاده
نام و نام خانوادگی کریم صالح زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 2 (1395) 27-34
2 مجله پژوهش در علوم توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 12 (1395) 266-295
3
CIB Tech Journal of Zoology 5 (2016) 17-24
4
International journal of life sciences 10 (2016) 29-34
5
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5 (2015) 53-58
6 مدیریت ارتقای سلامت 4 (1394) 48-56
7
International Journal of Advanced Life Sciences 8 (2015) 153-160
8
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 1999-2007
9 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 25 (1394) 87-98
10
International journal of life sciences 9 (2015) 37 - 32
11
Trends in Life Sciences 3 (2015) 2319–5037
12
CIB Tech Journal of Zoology 4 (2015) 16-24
13
Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management 3 (2015) 722-729
14
International Journal of Review in Life Sciences 5 (2015) 376-382
15
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 4323-4329
16
International Journal of Review in Life Sciences (2015) 376-382
17
MAGNT Research Report 2 (2014) 590-596
18
MAGNT Research Report 2 (2014) 596-590
19
International Journal of Sport Studies (2014) 207-212
20 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 78-85
21 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
22
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
23
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
24
J QUMS (2013) 32-26
25
International Journal of Biosciences (2012) 89-81
26
J. Babic. Appl. Sci. Res (2012) 8061-8056
27
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
28
proc. georgian nat. acad. sci. biomed (2011) 189
29
Journal of American Science (2011) -
30
Advances in Environmental Biology (2011) -
31
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
32
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
33
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
34
AMEA nin, A.I. Qarayev adina fiziologiya institunum (2010) 0