کریم صالح زاده

صفحه نخست /کریم صالح زاده
كريم صالح زاده
نام و نام خانوادگی کریم صالح زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت ارتقای سلامت 7 (1396) 61-68
2 مدیریت ارتقای سلامت 2 (1395) 27-34
3 مجله پژوهش در علوم توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 12 (1395) 266-295
4
CIB Tech Journal of Zoology 5 (2016) 17-24
5
International journal of life sciences 10 (2016) 29-34
6
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5 (2015) 53-58
7 مدیریت ارتقای سلامت 4 (1394) 48-56
8
International Journal of Advanced Life Sciences 8 (2015) 153-160
9
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 1999-2007
10 فیزیولوژی ورزشی (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی) 25 (1394) 87-98
11
International journal of life sciences 9 (2015) 37 - 32
12
Trends in Life Sciences 3 (2015) 2319–5037
13
CIB Tech Journal of Zoology 4 (2015) 16-24
14
Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management 3 (2015) 722-729
15
International Journal of Review in Life Sciences 5 (2015) 376-382
16
INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES 5 (2015) 4323-4329
17
International Journal of Review in Life Sciences (2015) 376-382
18
MAGNT Research Report 2 (2014) 590-596
19
MAGNT Research Report 2 (2014) 596-590
20
International Journal of Sport Studies (2014) 207-212
21 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران (1392) 78-85
22 مجله زنان ، مامائی و نازایی ایران 16 (1392) 27-20
23
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
24
European Journal of Experimental Biology (2013) 296-302
25
J QUMS (2013) 32-26
26
International Journal of Biosciences (2012) 89-81
27
J. Babic. Appl. Sci. Res (2012) 8061-8056
28
Annals of Biological Research (2012) 1782-1779
29
proc. georgian nat. acad. sci. biomed (2011) 189
30
Journal of American Science (2011) -
31
Advances in Environmental Biology (2011) -
32
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
33
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
34
BIOLOGICAL RESEARCH (2011) -
35
AMEA nin, A.I. Qarayev adina fiziologiya institunum (2010) 0