رقیه فخرپور

صفحه نخست /رقیه فخرپور
نام و نام خانوادگی رقیه فخرپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک