شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی دانشکده علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عزت اله احمدی رئیس شورا
2 رحیم شهبازی عضو عادی
3 حسن بافنده قراملکی عضو عادی
4 بهبود یاری قلی مدیرگروه علوم تربیتی
5 اعظم زرنشان مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 عزیز هدایتی خوشمهر عضو عادی
7 صمد رسول زاده اقدم مدیر گروه مطالعات خانواده
8 رقیه فخرپور معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
9 مهدی حسین زاده عضو عادی
10 لیلا خلیلی نماینده تحصیلات تکمیلی در گروه علوم اطلاعات