صمد رسول زاده اقدم

صفحه نخست /صمد رسول زاده اقدم
صمد رسول زاده اقدم
نام و نام خانوادگی صمد رسول زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال 12 (1396) 68-83
2 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 11 (1395) 95-122
3 مجله مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 35-52
4 جامعه شناسی سبک زندگی 2 (1395) 1-33
5 مجله مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 23-45
6 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
7 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
8 راهبرد اجتماعی فرهنگی (مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی) 5 (1395) 107-135
9 راهبرد اجتماعی فرهنگی (مجمع تشخیص مصلحت نظام پژوهشکده تحقیقات راهبردی) 5 (1394) 65-94
10 مطالعات جامعه شناختی شهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان) 5 (1394) 1-30
11
مدیریت شهری (پژوهشکدۀ مطالعات شهری و روستایی) ذکر نشده (1394) 157-170
12 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1394) 33-60
13 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 8 (1393) 133-154