صمد رسول زاده اقدم

صفحه نخست /صمد رسول زاده اقدم
صمد رسول زاده اقدم
نام و نام خانوادگی صمد رسول زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 زن در فرهنگ و هنر 12 (1399) 155-188
2
Journal Of Research And Health 1 (2020) 103-109
3 سلامت و مراقبت 21 (1398) 293-307
4 زن در فرهنگ و هنر 11 (1398) 433-457
5 مطالعات توسعه اجتماعی ایران ـ دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات 11 (1398) 65-83
6 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 7 (1396) 23-43
7 تعامل انسان و اطلاعات 4 (1396) 108-120
8 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1396) 95-112
9 مطالعات ملی 18 (1396) 125-139
10 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1396) 93-110
11 مطالعات جامعه شناسی 9 (1396) 31-48
12 فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال 12 (1396) 68-83
13 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 11 (1395) 95-122
14 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 35-52
15 جامعه شناسی سبک زندگی 2 (1395) 1-33
16 مطالعات جامعه شناسی 8 (1395) 23-45
17 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
18 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان – مرکز پژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 1 (1395) 109-125
19 راهبرد اجتماعی فرهنگی 5 (1395) 107-135
20 راهبرد اجتماعی فرهنگی 5 (1394) 65-94
21 مطالعات جامعه شناختی شهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان) 5 (1394) 1-30
22
مدیریت شهری (پژوهشکدۀ مطالعات شهری و روستایی) ذکر نشده (1394) 157-170
23 پژوهش های جامعه شناسی معاصر (دانشگاه بوعلی سینا همدان) 4 (1394) 33-60
24 توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) 8 (1393) 133-154