صمد رسول زاده اقدم

صفحه نخست /صمد رسول زاده اقدم
صمد رسول زاده اقدم
نام و نام خانوادگی صمد رسول زاده اقدم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی / گروه مطالعات خانواده
تحصیلات دکترای حرفه ای / جامعه شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جامعه شناسی معاصر - دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی پژوهشی 4 (1394) 33-60
2 توسعه اجتماعی – دانشگاه شهید چمران اهواز 8 (1393) 133-154
3
International journal of managememnt and humanity sciences (2014) 2284-2297
4
International journal of managememnt and humanity sciences (2014) 2245-2251