مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه رفتارهای پر خطر ...
عنوان مطالعه رفتارهای پر خطر دانشجویان و ارتباط آن با پایبندی به ارزش های جمعی و مصرف رسانه ای(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پایبندی به ارزشهای جمعی، رفتارهای پر خطر، وصرف رسانه ای، دانشجویان
چکیده مطالعه رفتارهای پر خطر دانشجویان و ارتباط آن با پایبندی به ارزش های جمعی و مصرف رسانه ای(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، حامد اکبرپور (نفر دوم)