مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل جامعه شناختی پیامدهای ...
عنوان تحلیل جامعه شناختی پیامدهای رسانه های ارتباط جمعی بر ارزشهای جوانان ایرانی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رسانه های اجتماعی، ارزش های خانوادگی، ارزش های دینی، ارزش های اجتماعی و فرهنگی
چکیده با گسترش دسترسی به رسانه های اجتماعی و استفاده فزاینده ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه های نوین می نمایند، پایبندی جوانان به ارزش های خانوادگی، دینی و اجتماعی و فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی تبدیل شده است. بدین لحاظ، پژوهش حاضر، رابطه حضور و تعامل در رسانه های اجتماعی را با ارزش های جوانان مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش اصلی این است که استفاده از رسانه های اجتماعی چه تأثیری بر پایبندی جوانان به ارزش ها دارد؟ این مقاله، به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران جوان رسانه های اجتماعی در پنج شهر اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و ساری در سال 1393 تشکیل می دهند و حجم نمونه برابر با 2100 نفر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در رسانه های اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های اجتماعی، نوع استفاده و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شده در رسانه های اجتماعی و پایبندی جوانان به ارزش های خانوادگی، دینی و اجتماعی و فرهنگی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد.
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، سید احمد میرمحمد تبار (نفر دوم)، سیمین افشار (نفر سوم)، صمد عدلی پور (نفر چهارم)