مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه سواد اطلاعاتی و انگیزش ...
عنوان رابطه سواد اطلاعاتی و انگیزش یادگیری دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سواد اطلاعاتی، انگیزش یادگیری، دانشجویان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده مقدمه: سواد اطلاعاتی یک عنصر اساسی در توسعه یادگیری مستقل و مؤثر در آموزش عالی قرن 21 است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و انگیزش یادگیری دانشجویان بود. بعلاوه سنجش میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان بر اساس متغیرهای آموزشی و جمعیت شناختی نیز مدنظر قرار گرفت. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، با رویکرد کمی و به روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوده، که 379 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بعنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تی- مستقل و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان بر اساس پنج استاندارد، 48/2 بود. طبق یافته های آزمون همبستگی پیرسون با اطمینان 99 درصد بین سواد اطلاعاتی دانشجویان و انگیزش یادگیری آنها رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین با اطمینان 99 درصد رابطه مثبت و معنی داری بین سواد اطلاعاتی و معدل دانشجویان وجود داشت. بر اساس آزمون تی- مستقل تفاوت معنی داری در میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت.