مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی جامعه شناختی سهم عوامل ...
عنوان بررسی جامعه شناختی سهم عوامل ساختاری و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بزهکاری، عوامل ساختاری، یادگیری اجتماعی، آنومی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، نوجوان
چکیده نوجوانان، سرمایه اصلی هر جامعه ای محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه آن، نقش بسزایی دارند، از طرفی، مساله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و ترقی قلمداد شود. فلذا، مطالعه حاضر با هدف شناخت سهم عوامل ساختاری ویادگیری اجتماعی در تبیین بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز نگاشته شده است.روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایش است، جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل نوجوانان پسر 14- 19 سال به تعداد 53866 نفر شهر تبریز بوده که از این تعداد 320 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند؛ همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی متغیر بزهکاری نوجوانان با متغیرهای مستقل ساختاری یعنی آنومی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختار خانواده معنی دار نبوده است؛ اما با ابعاد یادگیری اجتماعی یعنی تعاریف مثبت از مذهب(18/0-= R)، تعاریف مثبت از قانون(17/0-= R)، و شانس دست یابی به اهداف مثبت (18/0-= R) معکوس؛ ولی با تعاریف خنثی از عمل بزهکارانه(301/0r=)، بزهکاری دوستان(636/0= R)، افسردگی(14/0= R)، روابط منفی با والدین(209/0= R) مثبت بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی بزهکاری نشان داد که از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بعد بزهکاری دوستان بیشترین تاثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است، و تمامی متغیرهای باقی مانده در این مدل، 32درصد از واریانس این متغیر را تبیین نموده اند؛ همچنین در مدل معادلات ساختاری، متغیرهای ساختاری نظری(آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی) به عنوان علل دور، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز به عنوان علل نزدیک تولید بزهکاری و کجروی می کند.
پژوهشگران صمد رسول زاده اقدم (نفر اول)، قاسم جعفری (نفر دوم)، موسی سعادتی (نفر سوم)، رحیم یوسفی اقدم (نفر چهارم)