شورای پژوهشی گروه عمران

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه عمران

 نام عضوسمت در شورا
1 حسین سلطانی جیقه عضو عادی
2 بهمن شروانی تبار عضو عادی
3 محمدرضا امامی آزادی عضو عادی
4 امیرحسن رضائی فرعی مدیر گروه عمران
5 نازیلا کاردان عضو عادی
6 ابراهیم اسدی عضو عادی
7 نادر هویدائی عضو عادی
8 بهرام سعیدی فرزاد عضو عادی
9 مهدی دینی عضو عادی
10 حامد فرشباف آقاجانی عضو عادی
11 محمدرضا سیفی اسگ شهر عضو عادی
12 عباس قدمی بدرلو عضو عادی
13 سید سینا کورهلی عضو عادی
14 ابراهیم افسر دیزج عضو عادی
15 مهدی محمدی عضو عادی