امیر حسن رضائی فرعی

صفحه نخست /امیر حسن رضائی فرعی
نام و نام خانوادگی امیر حسن رضائی فرعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / عمران - خاک و پی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Geomechanics and Engineering 19 (2019) 153-165
2 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 10.22075/jtie.2019.16077.1343 (1398) 10.22075/jtie.2019.1
3 مهندسی عمران مدرس 18 (1397) 69-78
4
Bulletin of Engineering Geology and the Environment https://doi.org/10.1007/s10064-018-1350-2 (2018) 1–11
5 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 48 (1397) 23-33
6 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 5 (1397) 97-119
7 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 47 (1396) 33-45
8
TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 49 (2015) 67-78
9 مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی – دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن تونل ایران 3 (1393) 160-171