شورای پژوهشی گروه مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد رضا ساویز مدیر گروه مکانیک
2 امیرحسین مصفا عضو عادی
3 رضا غرائی خسروشاهی عضو عادی
4 میر یوسف هاشمی عضو عادی
5 موسی ساجد عضو عادی
6 محمدحسین عبدالهی جهدی عضو عادی
7 امین اعلمی نیا عضو عادی
8 نیر رزم آراء عضو عادی
9 علی ضیائی اصل عضو عادی
10 مسعود مینائی عضو عادی
11 مرتضی رحمان پور عضو عادی
12 محسن فلاح عضو عادی
13 امیر سرورالدین آبادی عضو عادی
14 محمد علی صائیمی صدیق عضو عادی