شورای پژوهشی گروه مکانیک

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد علی صائیمی صدیق رئیس شورا
2 امیر حسین مصفا عضو عادی
3 رضا غرائی خسروشاهی عضو عادی
4 میر یوسف هاشمی عضو عادی
5 محمد رضا ساویز عضو عادی
6 محمدحسین عبدالهی جهدی عضو عادی
7 امین اعلمی نیا عضو عادی
8 نیر رزم آراء عضو عادی
9 علی ضیائی اصل عضو عادی
10 مسعود مینائی عضو عادی
11 مرتضی رحمان پور عضو عادی
12 محسن فلاح عضو عادی