مسعود مینائی

صفحه نخست /مسعود مینائی
نام و نام خانوادگی مسعود مینائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک