شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالاحد غیبی عضو عادی
2 علی صیادانی عضو عادی
3 مهین حاجی زاده چقوشی رئیس شورا
4 حمید ولی زاده عضو عادی
5 محمدرضا اسلامی عضو عادی
6 علی قهرمانی عضو عادی
7 جعفر امشاسفند عضو عادی
8 حسن اسماعیل زاده باوانی عضو عادی
9 پرویز احمدزاده هوچ عضو عادی
10 مریم بخشی عضو عادی