شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالاحد غیبی عضو عادی
2 مهین حاجی زاده چقوشی عضو عادی
3 جعفر امشاسفند مدیر گروه
4 محمدرضا اسلامی عضو عادی
5 علی قهرمانی عضو عادی
6 حمید ولی زاده عضو عادی
7 حسن اسماعیل زاده باوانی عضو عادی
8 پرویز احمدزاده هوچ عضو عادی
9 مریم بخشی عضو عادی
10 جواد دامادی عضو عادی
11 علی صیادانی عضو عادی