شورای پژوهشی گروه زبان و ادبیات عربی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای پژوهشی گروه زبان و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عبدالاحد غیبی عضو عادی
2 علی صیادانی عضو عادی
3 امیر مقدم متقی عضو عادی
4 مهین حاجی زاده چقوشی رئیس شورا
5 حمید ولی زاده عضو عادی
6 سید رضا موسوی عضو عادی
7 محمدرضا اسلامی عضو عادی
8 علی قهرمانی عضو عادی
9 جواد دامادی عضو عادی
10 جعفر امشاسفند عضو عادی
11 حسن اسماعیل زاده باوانی عضو عادی
12 پرویز احمدزاده هوچ عضو عادی
13 مریم بخشی عضو عادی