علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران - (1400) -
2 نقد ادب معاصر عربی 1 (1400) 1
3 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها - (1400) -
4 زبان و ادبیات عربی 13 (1400) 122-145
5 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 11 (1400) 299-327
6 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها - (1400) -
7 ادب عربی - (1400) -
8 پژوهشنامه ادب غنایی - (1399) -
9 لسان مبین 12 (1399) 25-44
10 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 7 (1399) 163-206
11 پژوهش ادبیات معاصر جهان 2 (1398) 471-494
12 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 11 (1398) 37-50
13 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت 23 (1398) 156-183
14 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 9 (1398) 59-92
15 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 14 (1397) 619-640
16 قرآن شناخت 2 (1397) 99-116
17 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 8 (1397) 111-131
18 نقد ادب معاصر عربی 1 (1397) 141-162
19 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4 (1396) 133-159
20 ذهن 1 (1396) صفحه 167-197
21 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1396) 118-87
22 زبان و ادبیات عربی 1 (1395) 157-182
23 دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس 1 (1395) 27-46
24 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 135-152
25 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها 1 (1395) 33-46
26 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1395) 224-245
27 ذهن 1 (1395) 119-144
28 مجلة مقالید 1 (1395) 11-26
29 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 102-112
30 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1394) 1-27
31 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 36-42
32 مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة 1 (1394) 634-650
33 دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات (دانشگاه لرستان) 2 (1394) 1-17
34 علوم ادبی (دانشگاه قم) 1 (1394) 254-277
35 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 1 (1394) 225-250
36 فصلیه دراسات الادب المعاصر 1 (1394) 33-44
37 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 37-54
38 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی 4 (1393) 143-157
39 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
40 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1393) 91-120