علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب عربی - (1402) -
2 ادب عربی - (1402) -
3 پژوهشنامه امامیه - (1402) -
4 لسان مبین - (1402) -
5 ادب عربی - (1402) -
6 نقد ادب معاصر عربی __ (1401) _
7 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه - (1401) 51-73
8 پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 12 (1401) 489_514
9 زبان و ادبیات عربی - (1401) -
10 دراسات الادب المعاصر - (1401) -
11 پژوهش نامه علوی 13 (1401) 349-370
12 پژوهشنامه نقد ادب عربی - (1401) -
13 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - (1401) -
14 علم زبان - (1401) -
15 دراسات فی السردانیة العربیة 3 (1401) 257-297
16 کاوش نامه ادبیات تطبیقی - (1401) -
17 لسان مبین 13 (1401) 65-83
18 کاوش نامه ادبیات تطبیقی - (1401) -
19 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - (1401) -
20 روایت شناسی - (1401) -
21 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی السنة ثانیة عشرة (1401) 9-32
22 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران - (1400) -
23 پژوهشنامه نقد ادب عربی 10 (1400) 153-174
24 نقد ادب معاصر عربی 1 (1400) 1
25 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها - (1400) -
26 زبان و ادبیات عربی 13 (1400) 122-145
27 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 11 (1400) 299-327
28 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه - (1400) -
29 ادب عربی - (1400) -
30 پژوهشنامه ادب غنایی - (1399) -
31 لسان مبین 12 (1399) 25-44
32 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 7 (1399) 163-206
33 پژوهش ادبیات معاصر جهان 2 (1398) 471-494
34 بحوث فی اللغه العربیه 11 (1398) 37-50
35 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت 23 (1398) 156-183
36 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 9 (1398) 59-92
37 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 14 (1397) 619-640
38 قرآن شناخت 2 (1397) 99-116
39 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 8 (1397) 111-131
40 نقد ادب معاصر عربی 1 (1397) 141-162
41 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4 (1396) 133-159
42 ذهن 1 (1396) صفحه 167-197
43 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1396) 118-87
44 زبان و ادبیات عربی 1 (1395) 157-182
45 دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس 1 (1395) 27-46
46 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 135-152
47 بحوث فی اللغه العربیه 1 (1395) 33-46
48 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1395) 224-245
49 ذهن 1 (1395) 119-144
50 مجلة مقالید 1 (1395) 11-26
51 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 102-112
52 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1394) 1-27
53 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 36-42
54 مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة 1 (1394) 634-650
55 دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات (دانشگاه لرستان) 2 (1394) 1-17
56 علوم ادبی (دانشگاه قم) 1 (1394) 254-277
57 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 1 (1394) 225-250
58 دراسات الادب المعاصر 1 (1394) 33-44
59 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 37-54
60 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی 4 (1393) 143-157
61 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
62 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1393) 91-120