علی صیادانی

صفحه نخست /علی صیادانی
علي صياداني
نام و نام خانوادگی علی صیادانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ادب عربی - (1402) -
2 نقد ادب معاصر عربی __ (1401) _
3 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه - (1401) 51-73
4 پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی 12 (1401) 489_514
5 زبان و ادبیات عربی - (1401) -
6 دراسات الادب المعاصر - (1401) -
7 پژوهشنامه نقد ادب عربی - (1401) -
8 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - (1401) -
9 علم زبان - (1401) -
10 دراسات فی السردانیة العربیة 3 (1401) 257-297
11 کاوش نامه ادبیات تطبیقی - (1401) -
12 لسان مبین 13 (1401) 65-83
13 کاوش نامه ادبیات تطبیقی - (1401) -
14 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - (1401) -
15 روایت شناسی - (1401) -
16 إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی السنة ثانیة عشرة (1401) 9-32
17 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران - (1400) -
18 پژوهشنامه نقد ادب عربی 10 (1400) 153-174
19 نقد ادب معاصر عربی 1 (1400) 1
20 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها - (1400) -
21 زبان و ادبیات عربی 13 (1400) 122-145
22 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 11 (1400) 299-327
23 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه - (1400) -
24 ادب عربی - (1400) -
25 پژوهشنامه ادب غنایی - (1399) -
26 لسان مبین 12 (1399) 25-44
27 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 7 (1399) 163-206
28 پژوهش ادبیات معاصر جهان 2 (1398) 471-494
29 بحوث فی اللغه العربیه 11 (1398) 37-50
30 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی – وزارت علوم،تحقیقات و فناوری سازمان سمت 23 (1398) 156-183
31 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 9 (1398) 59-92
32 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 14 (1397) 619-640
33 قرآن شناخت 2 (1397) 99-116
34 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 8 (1397) 111-131
35 نقد ادب معاصر عربی 1 (1397) 141-162
36 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4 (1396) 133-159
37 ذهن 1 (1396) صفحه 167-197
38 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1396) 118-87
39 زبان و ادبیات عربی 1 (1395) 157-182
40 دراسات فی العلوم الانسانیه – دانشگاه تربیت مدرس 1 (1395) 27-46
41 پژوهشنامه ادب غنایی 14 (1395) 135-152
42 بحوث فی اللغه العربیه 1 (1395) 33-46
43 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1395) 224-245
44 ذهن 1 (1395) 119-144
45 مجلة مقالید 1 (1395) 11-26
46 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 102-112
47 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب 1 (1394) 1-27
48 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1394) 36-42
49 مجلة لارک للفلسفة و اللسانیات و العلوم الاجتماعیة 1 (1394) 634-650
50 دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات (دانشگاه لرستان) 2 (1394) 1-17
51 علوم ادبی (دانشگاه قم) 1 (1394) 254-277
52 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 1 (1394) 225-250
53 دراسات الادب المعاصر 1 (1394) 33-44
54 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 37-54
55 پژوهش های زبانشناسی تطبیقی 4 (1393) 143-157
56 مجلة کلیة التربیة الأساسیة 1 (1393) 3-14
57 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 1 (1393) 91-120