مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی دیدگاه روایی در رمان ...
عنوان بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها دیدگاه روایی، آسپنسکی و فاولر، سنان انطون، یا مریم.
چکیده دیدگاه روایی به معنای چشم اندازی است که داستان از طریق آن روایت می شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل متون روایی مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مهمترین و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، الگوی جامع و نظام مندی است که بوریس آسپنسکی و راجر فاولر برای بررسی زاویۀ دید پیشنهاد کرده اند. این الگو که از چهار بخش دیدگاه زمانی، مکانی، روان-شناختی و ایدئولوژیک تشکیل یافته است، با تکیه بر روش های زبانی به بررسی نقش راوی در جریان روایت می پردازد. مقالۀ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر پایۀ رویکرد مذکور به تحلیل رمان «یا مریم» اثر سنان انطون، از نویسندگان معاصر عراق پرداخته و دیدگاه راوی را در سطوح چهارگانۀ فوق بررسی کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، رمان یا مریم دارای روایت چندگانه است و در همۀ این روایت ها اعم از زاویه دید اول شخص و سوم شخص دانای کل از دیدگاه درونی استفاده شده است که افکار و احساسات شخصیت ها را شرح می دهد. همچنین بررسی ها در سطح دیدگاه ایدئولوژیک نشان می دهد که انطون در پی تبیین حقوق مسیحیت و انتقاد از وضع کنونی مسیحیان است و در قالب شخصیت های محوری روایت، در حقیقت سیمای مسیحیان عراق را ترسیم می کند که به دلیل ناامنی و بی عدالتی به مهاجرت روی آورده اند.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، پرویز احمدزاده هوچ (نفر دوم)، سپیده باقری اوزان (نفر سوم)