مشخصات پژوهش

صفحه نخست /جنبه های مثبت و منفی رنگ سیاه ...
عنوان جنبه های مثبت و منفی رنگ سیاه در شعر عنترة بن شداد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عنتره، رنگ سیاه، جنبه منفی و مثبت
چکیده جستار حاضر، کنکاشی در ابعاد معناشناختی رنگ سیاه و کارکردهای مثبت و منفی آن در شعر عنترة بن شداد، شاعر عفت پیشه ماقبل اسلام است. پژوهش حاضر نشان دهنده این است که در بُعد مثبت، این نوع رنگ، گاه در یک ساختار تشبیهی نمود می یابد، همچون تشبیه پوست سیاه به مُشْک و عنبر؛ گاه در سیاهی رنگ موی یار و یا چشمان سیاه او جلوه می شود و زمانی هم در فضای تیره و تاریک میدان کارزار معنا می یابد. با این حال در تمامی این صورتگری ها، شاعر تلاش می نماید تا به این وسیله برای روح المناک خویش التیامی- هر چند گذرا- فراهم نماید. در بُعد منفی، غالباً رنگ سیاه به عنوان یک عیب و نقصی آشکار می شود که خویشان و نزدیکان آن را دست آویزی برای طرد عنتره قرارداده بودند، اما شاعر با استفاده از اسلوب های منطقی، از قبیل اینکه سیاهی، تنها در وصف اعمال زشت، نکوهیده می باشد و یا اینکه سفیدی اعمال، سیاهی جسمانی را می-زداید، همواره به عنوان یک مصلح اجتماعی که در پی اصلاح عقاید پوچ وغلط موجود در جامعه و جایگزین کردن قانون ارزش های اخلاقی به جای تبعیض رنگ و جنسیت می باشد، ظاهر می شود. نگارنده از روش توصیفی و تحلیلی برای تبین دو بُعد متناقض رنگ سیاه در دیوان این شاعر استفاده کرده است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، امیر مقدم متقی (نفر دوم)