امیر مقدم متقی

صفحه نخست /امیر مقدم متقی
امير مقدم متقي
نام و نام خانوادگی امیر مقدم متقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای حرفه ای / زبان و ادبیات عرب
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) 1 (1397) 373-378
2 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) یک (1396) 91-100
3 مجلة کلیة التربیة الأساسیة (للعلوم التربویة والإنسانیة) یک (1396) 217-225
4 مجلة کلیة التربیة الأساسیة تک جلدی (1396) 142-152
5 ادب عربی تک جلدی (1396) 261-278
6 لسان مبین سال هشتم دوره جدید (1395) 129-145
7 مطالعات ادبیات تطبیقی 1 (1395) 49-75
8 فصلیه دراسات الادب المعاصر 1 (1395) 33-57
9 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها 37 (1394) 153-174
10 علوم ادبی (دانشگاه قم) 1 (1394) 254-277
11 ادبیات پایداری (دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سابق) (1393) 161-141
12 مجلة ال لغة العر ب یة وآدابها (1392) 75-97
13 فصلنامه هزار قلم (1392) 111-117
14 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 9 (1392) 75-97
15 ادب عرب (1391) 36-1
16 پژوهشهای فلسفی - کلامی (دانشگاه قم) (1391) 178-152
17 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها (1389) 84-61
18 آفاق الحضار- الاسلامیه (1389) 116-85