مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تسامح و تساهل در ترجمه قرآن ...
عنوان تسامح و تساهل در ترجمه قرآن کریم ( مطالعه موردی: ترجمه فعل ها و شبه فعل های ثلاثی مزید)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ترجمه فارسی قرآن، تسامح، فعل، شبه فعل، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید.
چکیده ترجمه متون؛ مخصوصا متون مقدس، دقت بیشتری می طلبد؛ چرا که از جنبه های متعددی امکان خطا برای مترجمان وجود دارد. ضرورت پژوهش زمانی ملموس می گردد که با تفاوت برداشت از قرآن به جهت خطاهای ترجمه ای مواجه می شویم. از موارد گریبان گیر مترجمان در ترجمه از زبانی به زبان دیگر، کم توجهی به ساختار صرفی واژه هاست؛ چرا که با تغییر ساختار صرفی، معنا تغییر می کند و با بردن واژه ای به ابواب مختلف، معانی متعددی می یابد. پژوهش حاضر در این راستا، با رویکرد توصیفی و تحلیل انتقادی،" عدم تشخیص ثلاثی مزید از ثلاثی مجرد و یا تسامح در بکار گرفتن این دو حالت" را به عنوان لغزشگاه های برای مترجمان فارسی قران، مورد بررسی قرار داده است. این مقاله ضمن بررسی ترجمه های فارسی، به شش مورد از کلمات مزید که از جانب برخی مترجمان، مجرد ترجمه شده، و همچنین به دو مورد از کلماتی که در بابی از ثلاثی مزید به جای باب دیگر اتخاذ شده، دست یافته، به این نتیجه رسیده است که همه مترجمان، دقت لازم در ترجمه بر اساس ظرافت های صرفی نداشته اند که نمونه آن در این پژوهش، ایراد آن ها در ترجمه ثلاثی مجرد به ثلاثی مزید، و یا بابی از ثلاثی مزید به جای بابی دیگر است.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، امیر مقدم متقی (نفر دوم)، ناصر حمزه پور معتوقی (نفر سوم)