صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات قرآن و حدیث 15سال (1401) 91-112
2 مطالعات فهم حدیث سال8 (1401) 245-269
3 حدیث پژوهی 1 (1400) 264-235
4 مطالعات قرآنی سال12 (1400) 233-209
5 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال5 (1400) 139-164
6 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران سال دهم (1399) 292-271
7 journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1399) 1-23
8
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1398) 185-207
9 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث بهار و تابستان1398 (1398) 167-196
10 مطالعات فهم حدیث 1 (1398) 103-121
11 پژوهش های روابط بین الملل 1 (1397) 227-262
12 پژوهشنامه معارف قرآنی سال 8 (1397) 36-7
13 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 8 (1396) 161-195
14 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث دوره21 (1395) 136-172
15 احسن الحدیث 1 (1395) 106-121
16 فرهنگ رضوی (بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)) 11 (1394) 163-196
17 پژوهشنامه معارف قرآنی سال6 (1394) 29-62
18 مطالعات فقه الحدیث 1 (1393) 67-85
19 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) 2 (1393) 157-186
20 سراج منیر 17 (1393) 107-142
21 سراج منیر 16 (1393) 109-129
22 حدیث پژوهی 6 (1393) 7-26
23 سراج منیر 5 (1393) 63-88
24 سراج منیر 13 (1392) 153-176
25 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 15 (1392) 117-140
26 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1392) 117-140
27 سراج منیر 9 (1391) 47-64
28 سراج منیر 7 (1391) 171-203
29 سراج منیر 6 (1391) 119-141
30 پژوهش نامه علوی (1390) 61-89
31 سراج منیر 4 (1390) 161-185
32 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 3 (1389) 135-168
33 پژوهش نامه علوی 1 (1389) 79-109
34 فلسفه وکلام اسلامی(مقالات و بررسیها) 1 (1389) 91-117
35 پژوهش نامه علوی (1389) 109-79
36 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1388) -
37 فلسفه و کلام اسلامی (1388) -
38 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث 49-50 (1387) 88-110
39 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 20 (1386) 157-202
40 تحقیقات اسلامی - خصوصی 2سال هفدهم و سال هجدهم (1386) 111-153