صمد عبداللهی عابد

صفحه نخست /صمد عبداللهی عابد
صمد عبداللهي عابد
نام و نام خانوادگی صمد عبداللهی عابد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده الهیات و معارف اسلامی / گروه علوم قرآن و حدیث
تحصیلات دکترای تخصصی / الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم قرآن و حدیث (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد سال 55 (1402) 233-250
2 مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث سال 11 (1402) 7-27
3
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 5 (1402) 277-287
4 پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت سال5 (1401) 92-79
5 مطالعات قرآن و حدیث 15سال (1401) 91-112
6 مطالعات فهم حدیث سال8 (1401) 245-269
7 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال5 (1400) 164-194
8 حدیث پژوهی 1 (1400) 264-235
9 مطالعات قرآنی سال12 (1400) 233-209
10 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال5 (1400) 139-164
11 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق) ـ دانشگاه تهران سال دهم (1399) 292-271
12 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال7 (1399) 267-279
13 journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1399) 1-23
14
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1398) 185-207
15 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث بهار و تابستان1398 (1398) 167-196
16
journal of contemporary Islamic(مطالعات اسلامی معاصر) 2 (1398) 185-207
17 مطالعات فهم حدیث 1 (1398) 103-121
18 پژوهش های روابط بین الملل 1 (1397) 227-262
19 پژوهشنامه معارف قرآنی سال 8 (1397) 36-7
20 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 8 (1396) 161-195
21 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث دوره21 (1395) 136-172
22 احسن الحدیث 1 (1395) 106-121
23 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال2 (1394) 171-148
24 فرهنگ رضوی (بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)) 11 (1394) 163-196
25 پژوهشنامه معارف قرآنی سال6 (1394) 29-62
26 مطالعات فقه الحدیث 1 (1393) 67-85
27 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) 2 (1393) 157-186
28 تفسیر پژوهی (قرآن در آینه پژوهش) سال 1 (1393) 159-188
29 سراج منیر 17 (1393) 107-142
30 سراج منیر 16 (1393) 109-129
31 حدیث پژوهی 6 (1393) 7-26
32 سراج منیر 5 (1393) 63-88
33 سراج منیر 13 (1392) 153-176
34 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 15 (1392) 117-140
35 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1392) 117-140
36 سراج منیر سال2 (1391) 47-63
37 سراج منیر 9 (1391) 47-64
38 سراج منیر سال2 (1391) 171-203
39 سراج منیر 7 (1391) 171-203
40 سراج منیر 2سال (1391) 212-144
41 سراج منیر 6 (1391) 119-141
42 پژوهش نامه علوی (1390) 61-89
43 سراج منیر سال1 (1390) 161-185
44 سراج منیر 4 (1390) 161-185
45 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی سال1 (1389) 168-135
46 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی 3 (1389) 135-168
47 پژوهش نامه علوی 1 (1389) 79-109
48 فلسفه وکلام اسلامی(مقالات و بررسیها) 1 (1389) 91-117
49 پژوهش نامه علوی (1389) 109-79
50 مطالعات تفسیری - دانشگاه معارف اسلامی (1388) -
51 فلسفه و کلام اسلامی (1388) -
52 علوم حدیث ـ دانشکده علوم حدیث 49-50 (1387) 88-110
53 شیعه شناسی (مؤسسه شیعه شناسی) 20 (1386) 157-202
54 تحقیقات اسلامی - خصوصی 2سال هفدهم و سال هجدهم (1386) 111-153
55 الهیات وحقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 (1385) 142-97