مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل اندیشه های حکومتی و ...
عنوان تحلیل اندیشه های حکومتی و اجتماعی سیدقطب در فی ظلال القرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سید قطب، حکومت، اجتماع، سیاست، اسلام.
چکیده بررسی آراء تفسیرپژوهان پیرامون موضوعات حکومتی و اجتماعی یکی از انواع تحقیقات کاربردی در زمینه تفسیرپژوهی می باشد. در این پژوهش تلاش شده است اندیشه های مفسر بزرگ جهان اسلام، "سید قطب" که از شخصیت های برجسته و نامدار در تفسیر قرآن و از نظریه پردازان توانا در زمینه ایدئولوژی اسلامی است، بررسی گردد. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که مهم ترین شاخص های حکومتی و اجتماعی سیدقطب در اندیشۀ چیست؟ این پژوهش با روش و رویکردی تحلیلی، آراء و اندیشه های این مفسر در زمینه های حکومتی و اجتماعی را بررسی نموده و به نتایج زیر دست یافته است: سید قطب برای فرد و جامعه اهمیت ویژه قائل است، و عامل عقیده را دلیل پیدایش جامعه ذکر می کند. وی جامعه مطلوب را جامعه دینی و اسلامی می دانند. ایشان وجود حکومت و عدالت را برای جامعه ضروری می-داند و عدالت را به معنای برابری مطلق نمی داند.در اندیشه های حکومتی و اجتماعی سیدقطب، اهمیت مسئله بر می گردد به مواجهۀ تمدن اسلامی با تمدن غربی که منجر به شکل گیری دو جریان سیاسی در رابطه با اسلام شد؛ یکی اسلام سکولار و دیگری اصول گرایی اسلامی، که عمده ترین چالش های جهان اسلام است.
پژوهشگران حمیدرضا فریدی (نفر اول)، فرج بهزاد وکیل آباد (نفر دوم)، صمد عبداللهی عابد (نفر سوم)