مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه ...
عنوان تحلیل انتقادی از انحراف سلفیه در معنا شناسی صفات الهی از منظر قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها صفات خبری، تشبیه، ظاهر نگری، تاویل، سلفیه
چکیده سلفیه اصطلاحی نوظهور در تاریخ اندیشه اسلامی است که گروهی از اهل حدیث و پیروان احمد بن حنبل ،ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب برای خویش برگزیده اند. آنان در روش شناخت ، نقل گرا، و در فهم نقل ،ظاهرگرا هستند. ایشان عقل را شایسته فهم مسائل الهی ندانسته و رسالتش را تنها فهم درست سخنان سلف می دانند. بر مبنای هستی شناسی سلفیه ، خدا موجودی آسمانی و نشسته بر عرش در آسمان هفتم است، صفات خبری زاید بر ذات همچون ید، نفس و وجه دارد و در قیامت به چشم سردیده خواهد شد. آنان در تبیین و تفسیر اینگونه صفات الهی از حیث معناشناسی براساس اصل ظاهرگرایی در قرآن و سنت و به تبعیت از برخی اهل اثر و اصحاب حدیث به معنای ظاهری و عامیانه این صفات بسنده کرده و آنان را تأویل نمی کنند.این گروه با تفسیر افراطی و متعصبانه ای که از توحید دارند، فقط خود را اهل توحید می خوانند و سایر مسلمانان را مشرک و کافر قلمداد می کنند. امام علی(ع) تشبیه را رد کرده و برای رد آن، ادله ای آورده است. ایشان تنزیه مطلق را قبول ندارد و قائل به این است که خدا را در حدّی که خود خدا و پیامبران اش معر فی کرده اند و بر اساس آیات و افعال اش می توان شناخت؛در این مختصر مبانی سلفیه به خامه نقد کشیده شده است.
پژوهشگران صمد عبداللهی عابد (نفر اول)، محمدفردین جلالی (نفر دوم)، علیرضا عبدالرحیمی (نفر سوم)