مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی استعاره های بصری و ...
عنوان بررسی استعاره های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس ویل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استعاره، استعارۀ کلامی- تصویری، استعارۀ چندوجهی، پوسترهای اربعین، فورس ویل
چکیده توسعۀ نظریۀ استعارۀ شناختی توسط لیکاف و جانسون، تحقیقات زیادی در مورد استعاره ایجاد کرد و توسط فورس ویل با پژوهش در مورد استعارۀ بصری و چندوجهی دنبال شد. این مطالعه در یک روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تناسب شیوۀ فورس ویل برای تحلیل پوسترهای عربی اربعین، بیان شباهت مبدا و مقصد در استعاره های چندوجهی، در جهت انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی از طریق ترکیبی از تصویر و متن می پردازد که هدفش ایجاد انگیزۀ شناختی برای اربعین است. بدین منظور با بررسی سی پوستر با محتوای اربعین در خبرگزاری ها، سه پوستر حاوی مفاهیم استعاری، انتخاب و سپس به لحاظ تطابق مفهوم استعاری در سطح کلام و تصویر، به بررسی پوسترها پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پوسترهای تبلیغاتی اربعین، دارای ساز و کارهای شناختی استعاره، مجاز و طرح واره های تصویری هستند؛ همگی هم اجزای تصویری و هم زبانی دارند که در ارتباط و مکمل یکدیگرند. در پوسترها، متن بیش از آن که کارکردی صرفا تثبیتی داشته باشد، کارکردی تقویتی دارد. علاوه بر اطلاعات زبانی، اطلاعاتی دیگر از جنس همان تصاویر به همراه بافت فرهنگی به تثبیت عوامل در تصاویر کمک می کنند.
پژوهشگران حسن اسماعیل زاده باوانی (نفر اول)، علی صیادانی (نفر دوم)، علی مصطفی نژاد (نفر سوم)