حسن اسماعیل زاده باوانی

صفحه نخست /حسن اسماعیل زاده باوانی
حسن اسماعيل زاده باواني
نام و نام خانوادگی حسن اسماعیل زاده باوانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
مرتبه علمی دانشیار
صفحه شخصی
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 نقد ادب معاصر عربی - (1402) -
2 پژوهشنامه نقد ادب عربی 1 (1402) 131-166
3 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 7 (1402) 27-48
4 دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی 15 (1402) 159-181
5 دراسات الادب المعاصر 1 (1402) 1
6 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1402) 1
7 پژوهشنامه نقد ادب عربی 12 (1401) 59-88
8 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه - (1401) 51-73
9 لسان مبین - (1401) -
10 لسان مبین 1 (1401) 1
11 پژوهش نامه ادبیات کردی 1 (1401) 159-174
12 پژوهشنامه نهج البلاغه - (1401) -
13 کاوش نامه ادبیات تطبیقی - (1401) -
14 مطالعات ایرانی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان - (1401) -
15 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها - (1400) -
16 زبان و ادبیات عربی 13 (1400) 122-145
17 Journal of University of Babylon for Humanities 27 (2020) 481-492
18 مطالعات ادبی متون اسلامی (ادبیات دینی سابق) 5 (1399) 31-50
19 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 1 (1398) 1
20 زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) دوره 72 (1398) صفحه 49-74
21 پژوهشنامه نهج البلاغه 1 (1397) 113-126
22 مطالعات ترجمه 1 (1397) 39-56
23 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
24 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 1 (1395) 197-218
25 پژوهش در فقه و حقوق 1 (1395) 90-97
26 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 65-96
27 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57