حسن اسماعیل زاده باوانی

صفحه نخست /حسن اسماعیل زاده باوانی
حسن اسماعيل زاده باواني
نام و نام خانوادگی حسن اسماعیل زاده باوانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات سبک شناختی قرآن کریم 1 (1396) 26-36
2 مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و آدابها 1 (1395) 197-218
3 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 1 (1394) 65-96
4 مجلة اللغة العربیة و آدابها : فردیس قم التابع لجامعة طهران 11 (1394) 31-57