مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بازشناسی انتقادهای کلامی در ...
عنوان بازشناسی انتقادهای کلامی در بستر روابط اجتماعی در رمان النوم فی حقل الکرز اثر أزهر جرجیس بر اساس الگوی جنسیت ارتباطی روث وُداک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها گفتمان اجتماعی و انتقادی انتقادهای کلامی رمان النوم فی حقل الکرز روث وُداک أزهر جریس
چکیده تحلیل گفتمان انتقادی گرایشی از زبان شناسی است که زبان را به مثابۀ یک عمل اجتماعی در ارتباط با قدرت، ایدئولوژی و گفتمان و در چهارچوب موقعیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می دهد. روث وداک از نظریه پردازان تحلیل گفتمان انتقادی است که قدرت و ایدئولوژی را مسبّب سلطه پذیری می داند و این سلطه پذیری در موقعیت های اجتماعی و سیاسی مختلف خود مولّد تبعیض است. این تبعیض از سوی گروه های زبانی سلطه پذیر و منفعل در چارچوب بافت های کلامی مورد انتقاد و اعتراض قرار می گیرد. انتقاد کلامی از تبعیض به واسطۀ حضور مؤلفه های نژادپرستی، ناهنجاری های اجتماعی، محرومیت و طرد اجتماعی و هویت طلبی در بستر شایسته سالاری مطرح می شود. بررسی توصیفی- تحلیلی مؤلفه های زبانی مزبور به عنوان روش های تحلیل گفتمان انتقادی وُداک در قالب اعتراض و انتقادهای کلامی از محتوای رمان النوم فی حقل الکرز (2019) به قلم أزهر جرجیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محتوای رمان به گونه ای ترسیم شده است که شخصیت اصلی روایت «سعید ناصر مردان» در تعامل با شخصیت های مکمّل دیگر از تبعیض ها و ناعدالتی ها انتقاد می کند. تبعیض هایی که از سوی قدرت و رفتارهای یک جانبه حکومت حاصل می شود و این انتقاد در بستر چارچوب های گفتمانی میان شخصیت ها صورت می پذیرد. نظریۀ انتقادی وُداک با توجه به این نکته که عموماً بستر اعتراض در چارچوب تبعیض ها را از مؤلفه های موردنظر فراهم می سازد؛ لذا تطبیق و بررسی آن در محتوای رمان به وضوح نمایان می شود. بر این اساس نتیجۀ پژوهش نشان از تصدیق قابلیت برابرسنجی مؤلفه های موردی وداک بر محتوای رمان حاضر دارد و این قابلیت متناسب با موقعیت های اجتماعی، شرایط زبانی و ارتباطات کلامی نمود یافته است.
پژوهشگران علی صیادانی (نفر اول)، یزدان حیدرپورمرند (نفر دوم)